Waarom vallen gemeenteraadsfracties uiteen?

Vandaag een bijdrage van Henk van der Kolk, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Twente.

Half november 2015 brak de D66 fractie in de gemeenteraad van Almelo in tweeën, nadat begin november ook de PvdA in die gemeenteraad al was geconfronteerd met een splitsing. Gelukkig hadden drie andere fracties na de verkiezingen besloten samen te werken, anders was de versplintering in de Almelose gemeenteraad nog veel groter geweest. De gemeenteraad van 35 zetels had na de twee meest recente afsplitsingen maar liefst 15 fracties. Volgens de plaatselijke pers het grootste aantal fracties in Nederlandse gemeenteraden op dat moment.

De hoge plaats op de ranglijst van gemeenteraden met veel fracties moest Almelo delen met in ieder geval Den Haag, want niet alleen de bevolking van Almelo werd geconfronteerd met afsplitsingen van fracties in de gemeenteraad. In Den Haag zaten in november ook 15 fracties in een raad van 45 zetels. En ook die fracties waren niet allemaal afzonderlijk gekozen bij de verkiezingen 2014. Het raadslid Okcuoglu, bijvoorbeeld, was voor de verkiezingen van 2014 uit de PvdA fractie gestapt, sloot zich aan bij GroenLinks om daar na de verkiezingen met ruzie weer te vertrekken en een eenmansfractie te vormen.

De gebeurtenissen in Almelo en Den Haag roepen de vraag op waarom in sommige gemeenten vaker fracties uit elkaar vallen dan in andere gemeenten. En omdat systematisch onderzoek naar dit fenomeen in Nederlandse gemeenten bij mijn weten ontbreekt, ligt het voor de hand een mogelijk antwoord te zoeken in internationaal vergelijkend onderzoek naar ‘party switchers’: parlementsleden die overstappen van de ene naar de andere partij. Gelukkig is dat onderzoek recentelijk keurig op een rij gezet in een bijdrage van Carol Mershon in het Handbook of Legislative Studies (paywall). Bovendien verscheen er in februari 2013 een studie van O’Brien en Shomer in Legislative Studies Quarterly (paywall), dat enkele verwachtingen toetst aan de hand van nieuwe gegevens en ook een mooi overzicht biedt van de tot nu toe verkregen inzichten.

(meer…)

3 vragen over de klimaatwet en strategie PvdA en GroenLinks

Diederik Samsom heeft een nieuwe liefde in zijn leven gevonden: Jesse Klaver. De Volkskrant publiceerde gisteren de trouwfoto’s. Het huwelijkspaar bood het Nederlandse volk ook een kado aan: een klimaatwet (klik hier voor een korte samenvatting). De timing van dit kado is begrijpelijk. Met de klimaatconferentie over 2 weken in Parijs zal het onderwerp klimaat een prominentere rol krijgen in de media. Maar wat zijn de bredere strategische implicaties van de klimaatwet voor de PvdA en GroenLinks? En heeft de wet kans op slagen? Drie voorbarige antwoorden op deze vragen:

 

(meer…)

Een glazen plafond voor vrouwen in de wetenschap? Verkenning van twee alternatieve verklaringen

Vandaag een gastbijdrage door Thijs Bol (@thijs_bol), universitair docent Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Afgelopen week werd de Monitor Vrouwelijk Hoogleraren 2015 gepresenteerd. Hieruit bleek—wederom—dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in de top van de Nederlandse wetenschap: slechts 17,1% van de Nederlandse hoogleraren is vrouw. De vraag is natuurlijk waarom maar zo weinig vrouwen in Nederland hoogleraar zijn. In de Monitor wordt het glazen plafond als voornaamste reden gegeven: bij elke tussenstap zijn er structurele barrières die vrouwen belemmeren om door te stromen naar een hogere functie. Vrouwen zijn nog oververtegenwoordigd als student (53,4% van de afgestudeerden is vrouw), maar bij elke volgende stap neemt het aantal vrouwen af. Onder de gepromoveerden is nog maar 43,5% vrouw, en dat loopt via universitair docenten (UD; 37%), universitair hoofddocenten (UHD; 25,6%) terug tot de eerder genoemde 17,1% onder hoogleraren (HGL). In een interview stelt Marise Born, één van de auteurs van het rapport, dat dit komt door seksisme bij benoemingen en selecties. Nog steeds kiezen commissies vaker voor een man dan een vrouw als hoogleraar.

Het glazen plafond kan een belangrijke verklaring zijn voor het lage aantal vrouwelijke hoogleraren, maar tegelijkertijd zijn de gepresenteerde cijfers erg ongenuanceerd, en laten veel ruimte open voor vragen. In dit blog onderzoek ik twee alternatieve verklaringen: (i) historisch aanbod en (ii) de Simpson paradox.

(meer…)

Waarom houdt de Eerste Kamer zoveel initiatiefwetgeving tegen?

Dit is een bijdrage van Simon Otjes (@SimonOtjes), onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een opvallende stemming in de Eerste Kamer: op 10 november wees de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel van Recourt, Oskam en Segers af. De PvdA, CDA en ChristenUnie Kamerleden stelden voor om het mogelijk te maken bestuurders van publieke instanties strafrechtelijk te vervolgen. Het meest opvallend was dat het CDA de partij van initiatiefnemer Oskam tegen het voorstel stemde.

De Eerste Kamer toont haar tanden bijna nooit. Tussen 1998 en 2015, is slechts in 0.5% van de wetten die naar de Eerste Kamer zijn gekomen, afgewezen. In diezelfde periode zijn er een 54 initiatiefwetten bij de Eerste Kamer aangeboden. Daarvan zijn er 5 afgewezen. Dat is 9%. Waarom is de Eerste Kamer strenger, en wel twintig keer strenger, over het werk van de collega’s in de Tweede Kamer dan over het werk van de regering?

(meer…)

Martin Sommer heeft zijn huiswerk niet gedaan: Politicologen en de omslag van 2002

Afgelopen weekend kwam Martin Sommer (Volkskrant, paywall) tot een inzicht. De huidige politiek en de opkomst van de PVV in de peilingen, kan je niet alleen verklaren met verwijzing naar economische tegenstellingen. Je zou kunnen zeggen dat hij er wat laat bij is. Het is immers 2015, terwijl de omslag al in 2002 plaatsvond. Maar opvallender is dat Sommer stelt dat Nederlandse politicologen pas in 2008 (!) tot deze realisatie zijn gekomen. Sommers grote uitspraken tonen vooral een gebrek aan kennis van de Nederlandse politicologie. Hij heeft zijn huiswerk niet gedaan.

(meer…)

Journalisten klimmen in de pen: Eerste Kamer verwerpt initiatiefwet

Dit is een bijdrage van Lotte Melenhorst, promovenda aan de Universiteit Leiden.

Vorige week dinsdag heeft de Eerste Kamer een initiatiefwet verworpen. Het Initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers had kort gezegd tot doel de strafrechtelijke immuniteit van overheden op te heffen. Diverse kranten en nieuwswebsites (bijvoorbeeld de Volkskrant, NRC, Telegraaf, en NOS) berichtten over de uitslag van deze stemming.

Het feit dat nationale media aandacht besteden aan de uitkomst van een wetsbehandeling in de Eerste Kamer is vrij bijzonder. Want hoewel het in de recente geschiedenis een paar keer gebeurd is dat er veel media-aandacht was voor de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer (denk aan de zorgwet van minister Schippers en de discussie over de vrije artsenkeuze), blijkt uit onderzoek dat ik met een drietal collega’s heb gedaan dat het grote merendeel van de wetsvoorstellen helemaal geen media-aandacht krijgt (zie dit artikel – €). Over slechts één op iedere vijf wetsvoorstellen wordt direct voorafgaand, tijdens of meteen na het wetgevingsproces geschreven in de nationale kranten. (meer…)

Het mogelijk de-escalerende effect van mediaberichtgeving

De aanslagen in Parijs domineerden het afgelopen weekend het nieuws. De grote stroom aan berichten doet meteen de discussie over de rol van de media oplaaien. Is er niet teveel aandacht voor de aanslagen in Parijs (en te weinig voor vergelijkbare gebeurtenissen elders)? Is de berichtgeving correct? Wakkeren media angst aan? Eigenlijk weten we relatief weinig over de effecten van mediaberichtgeving in dit soort situaties.

 

Studie naar moord op Van Gogh

Een studie (paywall) van enige jaren geleden naar de moord op Theo van Gogh biedt wel enige interessante aanknopingspunten. Hajo Boomgaarden en Claes de Vreese voerden eind 2004 een survey experiment uit onder studenten. Zij waren onder andere geïnteresseerd in hun attitudes over immigranten en de mate waarin zij op verschillende manieren gezien worden als een bedreiging voor de Nederlandse samenleving.

Precies halverwege hun periode van dataverzameling werd Theo van Gogh vermoord: hierdoor ontstond de mogelijkheid om respondenten die direct voor en direct na de moord de vragenlijst invulden te vergelijken. Niet verrassend ervoeren de respondenten die de vragenlijst na de moord invulden een hogere mate van culturele bedreiging. Deze bedreiging werd nog meer gevoeld daar individuen die veel media gebruikten. Na vier weken werden alle respondenten nogmaals gevraagd naar hun gevoelens. Toen bleken de gevoelens van angst het sterkst afgenomen te zijn onder degenen die veel media gebruikten. Kennelijk hadden media in eerste instantie een escalerend effect, maar in tweede instantie juist een de-escalerend effect. Deze bevindingen sluiten aan bij de analyse van politieke reacties, ook in de media, door Maarten Hajer en Justus Uitermark, die veelzijdig in framing zijn te noemen.

 

De-escalatie

Kennelijk kunnen media niet alleen angst aanwakkeren, maar na crises deze ook juist doen afnemen door veelzijdige en genuanceerde berichtgeving. Het afgelopen weekend vielen in dat opzicht diverse nieuws- en praatprogramma’s, zoals Pauw en Nieuwsuur, op in positieve zin: er werd inhoudelijk en vanuit een veelheid aan gezichtspunten gediscussieerd over de aanslagen. Waar wij de neiging hebben met name de negatieve rol van media en journalisten te benadrukken, kan aan hen, zeker in tijden van relatieve chaos en crisis, ook een positieve rol worden toebedacht.

Fractieafsplitsingen: partijlogica versus individuele logica

Door Kristof Jacobs (@KristofJacobs1), universitair docent in de politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

En plotseling heet het geen ‘zetelroof’ meer. Op dinsdag 10 november liet minister Plasterk weten dat hij ‘fractieafsplitsingen’ niet wettelijk wilde tegengaan. Het grondwettelijk verbieden van een fractieafsplitsing zou “ons partijen-systeem nog dominanter maken dan het nu is.”

We hebben hier op Stuk Rood Vlees al wel vaker geschreven over het fenomeen waarbij Kamerleden uit de partij/fractie stappen en hun zetel ‘meenemen’. Of maatregelen zoals het wijzigen van de grondwet zinvol zijn, valt te betwijfelen. Dit blogje van Tom Louwerse geeft weer waarom het een slecht idee is. Het maakt de partijen inderdaad nog machtiger dan ze al zijn. Dat wisten we al eerder, de minister erkent dat nu eindelijk ook.

Het is echter maar de vraag of hiermee het laatste woord over fractieafsplitsingen gezegd is. Ongetwijfeld zullen er ook in de toekomst politici uit hun fractie stappen. De vraag blijft dan ook waarom er toch weer steeds sprake is van fractieafsplitsingen. In dit blog wil ik één van de redenen daarvoor belichten (er zijn er uiteraard ook andere): de rol van de voorkeurstem en de gevolgen die dit heeft voor partijen.

(meer…)

Het Lek: Principes of politiek gedoe?

Het Lek (ev/mv) in de Commissie Stiekem zit in het nauw. Maar waarom eigenlijk? Het lijkt op het eerste gezicht niet zo moeilijk: #hetlek heeft staatsgeheime informatie gedeeld. Dat is strafbaar, en dus moet #hetlek vervolgd worden. Ook een representatieve democratie moet immers beschermd worden. En in de mate dat politici in het parlement met een mandaat (‘namens’ ons als beroepspolitici met relevante expertise afgevaardigd om belangrijke besluiten te nemen zonder ons er bij te hoeven betrekken), valt het ook goed te rijmen dat parlementariërs niet alles delen met de bevolking.

Maar de tweede laag in de discussie is de kwalijkheid dat het OM de gangen nagaat van parlementariërs (immers de controlerende macht van de regering), en indirect van journalisten (de zelfbenoemde waakhond van de democratie) bij wie die parlementariërs mogelijk als bron dienden. Nu werd het OM door Zijlstra zelf ingeschakeld, en benadrukt het OM dat er niet getapt is maar dat alleen telefoongegevens zijn ingezien. Toch is dat niet minder ingrijpend. Journalistiek komt bronbescherming zo wel onder druk te staan, juist bij politiek gevoelige kwesties. Dat ondermijnt in beginsel de vrije nieuwsgaring. Politiek schaadt het de rol van het parlement dat de uitvoerende macht (in dit geval: de minister en zijn diensten) dient te controleren en daarvoor zelf primair verantwoording zou moeten afleggen aan het volk. Niet voor niets ligt de kwestie nu op het bordje van de Tweede Kamer zelf.

Die balans tussen twee terechte principes – het niet lekken van staatsgeheimen versus het beschermen van de vrijheid van parlementariërs en het journaille – is precair. De afweging tussen die twee is relevant, als er iets inhoudelijks op het spel had gestaan. Atoomgeheimen bijvoorbeeld.

Maar hebben we het in dit geval nu werkelijk over die twee principes, of over een samenloop van politieke onhandigheden?

(meer…)

Voorspelling: Evolutionair psychologen winnen de Volkskrant wedstrijd glansrijk

Dit is een bijdrage van Simon Otjes (@SimonOtjes), onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zaterdag opende de Volkskrant de wedstrijd van de eeuw (blendle link). Een groep evolutionair psychologen en een groep politicologen doen allebei voorspellingen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De evolutonair psychologen kijken naar het uiterlijk van de kandidaten, de politicologen naar de regels bij de voorverkiezingen en de samenstelling van de achterban van de partijen.

Er is een opvallend verschil tussen de politicologen en de psychologen. Vier van de vijf voorspellingen van de psychologen zijn als-dan uitspraken. Zo voorspellen de biologen ‘mocht er een epidimie uitbreken, let dan op Carson en Rubio.’ De politicologen hebben zich laten verleiden minder conditionele uitspraken te doen. Vier van hun vijf uitspraken zijn van het type: ‘Ben Carson wint eerst, maar valt dan af.’

De politicologische uitspraken zijn daarmee veel gevoeliger om afgewezen te worden. Mocht Carson’s steun afnemen, bijvoorbeeld omdat hij in zijn jeugd niet iemand heeft neergestoken –want in Amerika kan je beter iemand neergestoken hebben dan liegen– dan is de politicologische uitspraak niet waar. Als Clinton of Rubio afvalt of Bernie Sanders wel solo gaat, zitten zij er naast. (meer…)