Het belang van goed geschoolde vakleraren in het voortgezet onderwijs

Hier volgt een gastbijdrage van Jaap Dronkers (e-mailhomepage@DronkersJ), hoogleraar onderwijssociologie, Universiteit Maastricht.

Het lijkt een open deur: goed geschoolde vakleerkrachten zijn essentieel voor prestaties in het onderwijs. Met de mond wordt dit door vele bestuurders en politici beleden, maar in de praktijk doen zij het tegengestelde.  Zo heeft de VO-raad haar pilot gestaakt om per school het percentage bevoegde leerkrachten op haar website Vensters van Verantwoording te publiceren. De pilot liep vast in twisten over cao-artkelen, opleidingstrajecten en lerarenregisters.

Het staken van deze pilot leidde tot geen enkele actie van de regering, ondanks haar grondwettelijke plicht voortdurend zorg te dragen voor het onderwijs (GW artikel. 23, lid1) en haar grondwettelijk recht toezicht te houden op de bekwaamheid van leerkrachten (GW artikel 23, lid2). Bovendien weet een goed schoolbestuur wie van de leraren bevoegd of niet-bevoegd is en dus is transparantie geen extra administratieve last voor een goed schoolbestuur.

Er zijn ernstige tekorten in onze kennis van het niveau van de bevoegdheid van de leerkrachten in het voortgezet onderwijs. De laatste betrouwbare gegevens over het percentage bevoegde leerkrachten komt uit 2011 (sic). Toen lag dat percentage onbevoegde leerkrachten al op 19% in VWO/HAVO en 27% in VMBO 27%.  Recentere gegevens ontbreken en zijn ook niet te verwachten, maar ze zullen zeker hoger zijn.

In een eerder stuk liet ik aan de hand van PISA 2006 data zien hoe belangrijk goed geschoolde en bevoegde leerkrachten zijn. Zes jaar later doe ik dat nog eens aan de hand van PISA 2012 data. Deze replicatie is hard nodig omdat in het officiële Nederlandse rapport over PISA 2012 van het CITO een dergelijke analyse volledig ontbreekt. Ik beperk mij hier tot de Nederlandse gegevens en gebruik wiskundescores van 15-jarige leerlingen omdat in PISA 2012 wiskunde nou eenmaal centraal staat. De achterliggende regressieanalyses stuur ik op verzoek toe. (more…)

Vertegenwoordigen intern democratische partijen kiezers beter?

Veel partijen hebben de afgelopen jaren gekozen voor meer interne democratie. Dit betekent bijvoorbeeld dat de politiek leider van een partij gekozen wordt door een referendum onder alle leden. Of dat leden meer input hebben in de selectie van kandidaten voor parlement of de inhoud van het verkiezingsprogramma. Interne partijdemocratie klinkt aardig: maar maakt het uit? Worden kiezers beter vertegenwoordigd als politici intern op een democratische wijze geselecteerd worden?

(more…)

Is het radicaal linkse gedachtegoed een kwart eeuw na de val van de Muur uitgestorven?

Volgende maand is het precies 25 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Tijd om eens voorzichtig de balans op te maken. Hoe zit het met het radicaal linkse gedachtegoed dat iets meer dan een kwart eeuw geleden nog hoogtij vierde in Europa? Is het op sterven na dood? Of is het door met zijn tijd mee te gaan nog volop aanwezig?

In de media is er in ieder geval maar weinig aandacht voor radicaal links. Wanneer het in het publieke debat over radicale politieke partijen gaat, is er vooral aandacht voor het radicaal rechtse uiteinde van het politieke spectrum. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van afgelopen mei bijvoorbeeld besteedden commentatoren vooral aandacht aan de electorale successen van rechtse partijen als Ukip in Groot-Brittannië en Front National in Frankrijk.

Dat is niet terecht. (more…)

Wat zijn de prioriteiten van Team Juncker?

Dit stuk zou eigenlijk over iets anders gaan. De agenda van het Europees Parlement kondigde aan dat vandaag Juncker zijn team en zijn programma bekend zou maken. Vervolgens zou het parlement stemmen over de installatie van de nieuwe Europese Commissie. De stemming kwam er maar dat programma? Misschien is het heel Nederlands te verwachten dat er een dik akkoord met specifieke plannen op tafel zou komen. Juncker heeft in juli “political guidelines” gegevn (zie hier), maar zijn dat de prioriteiten van de commissie? Juncker zei in zijn speech in het parlement vandaag “I insist that the time for European action is now”, maar wat behelst die actie dan? Wat mogen we verwachten van Team Juncker?

(more…)

Peilingen PVV op hol geslagen?

Toen vorige week de nieuwe Peilingwijzer uitkwam,wees Jelke Bethlehem me op iets geks: bij de PVV lag de schatting van de Peilingwijzer lager dan bijna alle peilingen. Je zou verwachten dat ruwweg de helft van de peilingen onder de Peilingwijzer ligt, en de helft erboven; het is immers een soort ‘gemiddelde’ van de peilingen. Maar dat is sinds begin van dit jaar niet meer zo.

 

PVV_Time_Original

(more…)

Wat is een mediastorm?

Het begrip ‘mediahype’ heeft de afgelopen jaren zowel in het wetenschappelijke als het publieke debat aan populariteit gewonnen. In veel gevallen is het gebruik niet positief en heeft het een ondertoon van hijgerige journalisten die een kleinigheid tot grote proporties opblazen. Het fenomeen heeft ook een sterk ‘you-know-it-when-you-see-it’ gehalte: een duidelijke definitie ontbreekt, maar vaak heeft men het idee het wel te weten als er ééntje is. In een recent artikel (verschenen in Political Communication) proberen de Amerikaanse en Belgische politicologen Amber Boydstun, Anne Hardy en Stefaan Walgrave iets te doen aan het ontbreken van een duidelijke conceptualisatie van het fenomeen dat zij ‘mediastorm’ noemen en dat inhoudelijk dicht bij ‘media hype’ ligt.

  (more…)

De omgekeerde participatiekloof: Soms blijven de rijke kiezers vaker thuis dan de arme

Politicologisch onderzoek gaat steeds meer op zoek naar condities achter vermeende wetmatigheden. Zo hebben hogeropgeleiden niet altijd meer vertrouwen: dat geldt alleen als zij in een land wonen dat goed bestuurd wordt. Evenzo leiden opiniepeilingen niet altijd tot een bandwagon effect: dat geldt alleen voor thema’s waarop de mening nog wat diffuus is.

Afgelopen maand verscheen een artikel van Kasara en Suryanarayan (Columbia University), dat aantoont dat de schijnbare wetmatigheid dat rijke kiezers vaker stemmen dan arme kiezers niet altijd opgaat.

 

(more…)

Is een initiatief-wetsvoorstel meer dan een bijlage bij een persbericht?

Vandaag een gastbijdrage van Simon Otjes. Hij is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Een opvallend bericht in de Volkskrant vorige week: Martin Bosma had de vervolging van Geert Wilders kunnen voorkomen als hij meer werk had gemaakt van zijn initiatiefwet om de vrijheid van meningsuiting uit te breiden. Dit voorstel ligt nog steeds op de planken. De vraag rijst: maken andere Kamerleden wel gebruik van hun initiatiefrecht? (more…)

Met welke onderwerpen houden Kamerfracties zich bezig? Een samenvatting in één plaatje

In parlementair stemgedrag staan oppositie en coalitie vaak tegenover elkaar, evenals linkse en rechtse partijen. Coalitiepartijen dienen daarnaast samen veel moties en amendementen in. Maar niet alles in de Tweede Kamer wordt bepaald door het onderscheid tussen regeringspartijen en oppositie. In onderstaand figuur wordt samengevat over welke onderwerpen partijen moties en amendementen indienen; daarin zien we vooral een tegenstelling tussen generalistische en specialistische fracties.

OnderwerpenMotiesAmendementen

 

(more…)

In hoeverre mag je in naam van de democratie de democratie inperken? Daar moeten politici het eens over hebben

In de discussie over de vervolging van Geert Wilders lopen twee zaken door elkaar. Aan de ene kant de vraag of Wilders vervolgd en veroordeeld dient te worden op basis van de huidige wetgeving. Aan de andere kant de vraag of deze wetgeving inzake vrijheid van meningsuiting en de bescherming van kwetsbare groepen nog wel past bij de huidige samenleving. Politici houden zich terecht afzijdig als het gaat om het beantwoorden van de eerste vraag. Ze zouden zich echter veel actiever moeten bezighouden met de tweede vraag. In hoeverre mag je om de democratie te beschermen de democratie inperken? In welke mate dient een democratisch stelsel ‘weerbaar’ te zijn?

(more…)