Seksediscriminatie binnen NWO-MaGW is geenszins evident: Een reactie op de reactie van Van der Lee en Ellemers

2 Comments

Vandaag een gastbijdrage van prof.dr. Beate Volker (Sociologie, Amsterdam) en dr. Wouter Steenbeek (NSCR) over de doorlopende discussie over discriminatie van vrouwen in de toekenning van wetenschapsbeurzen door NWO.

Het recente PNAS-paper van Van der Lee en Ellemers heeft in de kranten en op internet tot veel discussie geleid. In dit paper wordt beargumenteerd dat vrouwen een lagere kans hebben om NWO-VENI subsidies te verkrijgen dan mannen.

De VENI subsidie is een belangrijke startsubsidie voor net gepromoveerde wetenschappers die bij sollicitaties en bevorderingen vaak het beslissende verschil maakt. Als een dergelijke subsidie op basis van oneigenlijke criteria wordt vergeven is dat dus een slechte zaak. Daarom is het van belang goed te kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn. In dit geval lijkt er echter niet veel aan de hand te zijn.

 

Geen effect van sekse op succes binnen NWO-MaGW

Casper Albers heeft reeds laten zien dat het sekse-effect bij Van der Lee en Ellemers als een schoolvoorbeeld voor Simpson’s paradox kan worden gezien. Ook wij vinden in een analyse van NWO-MaGW data (n=8687) in de periode van 2006-2013 – rekening houdend met de geneste structuur van de data (personen in instituten en jaren) en met de verschillende disciplines – geen significant effect van sekse. Een interactie-effect tussen discipline en gender was evenmin significant.

Let wel, als we alleen bivariaat kijken vinden we wel aanwijzingen voor een sekse-effect; maar deze verdwijnt zodra we rekening houden met disciplines, subsidievormen en de bijzondere datastructuur.

 

Geen verschil tussen seksen binnen NWO-MaGW VENI-subsidies

Onze analyse is zojuist in PNAS verschenen en Van der Lee en Ellemers hebben hierop gereageerd. Zij geven aan dat wij andere cohorten hebben gebruikt en meerdere subsidievormen. Wij hebben inderdaad alle soorten subsidies geanalyseerd, dus niet alleen VENI-subsidies. Echter, wij vinden juist géén effect als we alleen de VENI-subsidies bekijken, maar juist wél als we alle subsidies bij elkaar onderzoeken en niet met disciplines rekening houden. Ook als we alleen naar de jaren 2010-2012 kijken zoals Van der Lee en Ellemers komen we niet tot dezelfde conclusie.

 

Geen interactie tussen discipline en sekse

Omdat Van der Lee en Ellemers verder in hun reactie aangeven dat er sprake is van een significant interactie-effect tussen disciplines en sekse hebben wij hun analyse nogmaals voor de NWO-MaGW VENI-data gerepliceerd, en wel in  tabel 1 hieronder. Wederom kunnen we geen effect van sekse vinden: geen significant hoofdeffect en ook geen significant interactie-effect. Wij concluderen op basis van onze data dat er geen evidentie is dat binnen MaGW sekse een rol speelt bij het verkrijgen van een subsidie.

pnasrespons

 

Geen overhaaste conclusies

Aangezien onze data niet exact dezelfde zijn, stellen wij niet dat Van der Lee en Ellemers vergelijkbare (niet-significante) resultaten zouden krijgen na her-analyse van hun data. Maar wel hebben wij kritiek op de gebruikte analysemethoden. Bovendien vinden we geen overtuigende aanwijzingen voor seksediscriminatie na analyse van NWO-MaGW data over subsidietoekenningen. Van der Lee en Ellemers stellen echter dat juist in de sociale wetenschappen de sekse-ongelijkheid bijzonder groot is (zie p.12350).

Kortom, wij pleiten voor terughoudendheid bij het trekken van conclusies zoals de kop in de Volkskrant “NWO discrimineert vrouwelijke wetenschappers” en NWO’s aankondiging “Ook zal worden onderzocht welke aanpassingen van de beoordelingsprocedures en criteria het sterkst kunnen bijdragen aan een betere balans in de kansen voor mannen en vrouwen om onderzoeksfinanciering te verwerven”.

In plaats van een verandering in procedures lijkt ons een nauwkeurigere analyse van de NWO-data meer op zijn plaats.

About the author

Related Articles

2 Comments

 1. Casper Albers

  Interessante blog post!
  Er wordt verwezen naar mijn blog post over de Simpsonparadox en de NWO-data (waarvoor dank). Mochten er lezers zijn die vinden dat blog posts niet relevant zijn omdat ze niet peer-reviewed zijn: een samenvatting van de post is afgelopen week verschenen, na peer-review, in PNAS.

  Zowel in de reactie op de brief van Volker & Steenbeek als in de reactie op mijn PNAS-brief (beide reacties overlappen flink) geven Van der Lee en Ellemers aan dat de Simpsonparadox niet kan verklaren dat in elke stap van het proces mannen de voorkeur lijken te krijgen boven vrouwen (“Simpson’s paradox also
  cannot account for the observation that in every
  step of the review procedure women are
  less likely than men to be prioritized”). Dit is onjuist – de Simpsonparadox kan dat wel en doet dat ook. Ik zal hier vandaag een blog post over schrijven.

  Voor de goede orde: er is nog veel gender bias in academia – één blik op de verhouding mannelijke/vrouwelijke hoogleraren zegt genoeg (het gaat de goede kant op, maar extreem traag). Aanpakken van gender bias is belangrijk maar zet de middelen wel daar in waar ze nodig zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)